@article {74798, title = {Subresidue-Resolution Footprinting of Ligand-Protein Interactions by Carbene Chemistry and Ion Mobility-Mass Spectrometry}, journal = {Analytical Chemistry}, volume = {92}, number = {1}, year = {2020}, note = {Lu, Gaoyuan Xu, Xiaowei Li, Gongyu Sun, Huiyong Wang, Nian Zhu, Yinxue Wan, Ning Sho, Yatao Wang, Guangji Li, Lingjun Hao, Haiping Ye, Hui
; Sun, Huiyong/N-4102-2013
Hao, Haiping/0000-0003-2522-7546; Xu, Xiaowei/0000-0003-1886-2728; Sun, Huiyong/0000-0002-7107-7481}, month = {Jan}, pages = {947-956}, isbn = {0003-2700}, doi = {10.1021/acs.analchem.9b03827}, author = {Lu, G. Y. and Xu, X. W. and Li, G. Y. and Sun, H. Y. and Wang, N. and Zhu, Y. X. and Wan, N. and Sho, Y. T. and Wang, G. J. and L. J. Li and Hao, H. P. and Ye, H.} }